"Nataliya Kovshova" type fishing canner super trawler


Leonid Borodich
"Leonid Borodich" ex"Mariya Polivanova" - Sevastopol, March 2, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Leonid Borodich
"Leonid Borodich" ex"Mariya Polivanova" - Sevastopol, May 10, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy


Leonid Borodich
"Leonid Borodich" ex"Mariya Polivanova" - Sevastopol, April 29, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy

Nataliya
       Kovshova
"Nataliya Kovshova" at the port of Nantes. French postcard published by Pierre Artaud & Cie.

Anatoliy Khalin
"Anatoliy Khalin"
photo (C) Lutsenko  Vladimir

Nataliya Kovshova & Kurs
"Nataliya Kovshova" & "Kurs" - Mauritania, late 90s
photo (C) Lutsenko  Vladimir

Nataliya Kovshova
"Nataliya Kovshova" - Mauritania, 1997
photo (C) Lutsenko Vladimir

Nataliya
       Kovshova
"Nataliya Kovshova" - Las Palmas, late 90s
photo (C) Lutsenko  Vladimir

Nataliya Kovshova
"Nataliya Kovshova" - Las Palmas, late 90s
photo (C) Lutsenko  Vladimir

Nataliya Kovshova
  "Nataliya Kovshova" - Las Palmas, late 90s
photo (C) Lutsenko  Vladimir

Navigation bridge
Navigation bridge of "Nataliya Kovshova" - Mauritania, late  90s
photo (C) Lutsenko  Vladimir

Engine control room
Engine control room of the "Nataliya Kovshova" - Mauritania, 1998
photo (C) Lutsenko Valeriy

Propulsion el. motor
Propulsion el. motor of "Nataliya Kovshova" - Mauritania, 1997
photo (C) Lutsenko Valeriy

Photo from the Sevastopol museum - "History
       of the fishing industry"
Photo from the Sevastopol museum - "History of the fishing industry"
photo (C) Lutsenko Valeriy

Photo from the Sevastopol museum - "History
       of the fishing industry"
Photo from the Sevastopol museum - "History of the fishing industry"
photo (C) Lutsenko Valeriy

Photo from the Sevastopol museum - "History
       of the fishing industry"
Photo from the Sevastopol museum - "History of the fishing industry"
photo (C) Lutsenko Valeriy

Drawing
picture (C) Lutsenko Valeriy

longitudinal section
picture (C) Lutsenko Valeriy

Below you can see photos which were made on board of "Nanaliya Kovshova" in March of 1999
photo (C) Lutsenko Valeriy
Nanaliya
       Kovshova
Nanaliya
       Kovshova
Nanaliya
       Kovshova
Nanaliya
       Kovshova
Nanaliya
       Kovshova
Nanaliya
       Kovshova



free counters