"Luchegorsk" type fishing freezer trawler
design 394RM

Luchegorsk
"Luchegorsk" - photo from "Kollektsioner 108" collection

Mys Nadezhdy
"Mys Nadezhdy"
photo (C) Lutsenko Vladimir

Mys
       Nadezhdy
"Mys Nadezhdy"
photo (C) Lutsenko Vladimir

Mys
       Nadezhdy
"Mys Nadezhdy"
photo (C) Lutsenko Vladimir


free counters