"Kareliya" type refrigerating trawler
design 1282

Korchev-Yug
"Korchev-Yug" - Sevastopol, May 1, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Sevastopolskiy
"Sevastopolskiy" - Las Palmas, February 11, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy


free counters