"Druzhba" type

5RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RDOS-1528
RDOS-1528 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy


RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

unknown
unknown vessel - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

unknown
unknown vessel  и RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

unknown
unknown vessel  и RDOS-1537 - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

unknown
unknown vessel - Volzhskiy, October 23, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Inkerman scrapyard, October 10, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, April 11, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, April 11, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, April 11, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, May 17, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, May 17, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy


free counters