Tugboat
design 367 and modifications


Balaklava, February 15, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Klest
"Klest" - Vyborg, August 15, 2021
photo (C) Lutsenko Valeriy

Bora-2
"Bora-2" - Rostov-na-Donu, August 8, 2021
photo (C) Lutsenko Valeriy

Krechet
"Krechet" - Rostov-na-Donu, August 8, 2021
photo (C) Lutsenko Valeriy

RK-621
"RK-621" - Sevastopol, May 25, 2020
photo (C) Lutsenko Valeriy

RK-1931
"RK-1931" - Sevastopol, May 25, 2020
photo (C) Lutsenko Valeriy

Geroy
              Chislov
"Geroy Chislov" - Sochi, November 25, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

RK-621
"RK-621" - Sevastopol, December 17, 2017
photo (C) Lutsenko Valeriy

RBK-659
"RBK-659" - Sevastopol, November 24, 2017
photo (C) Lutsenko Valeriy

RK-1931
"RK-1931" - Sevastopol, March 20, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy


Sevastopol, May 25, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy


free counters