Logger type trawlers

SRT-4514
SRT-4514 "Borisov"
photo (C) Nazarenko Vitaliy

Chek-Su
SRT-4160 "Chek-Su" - 1953
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4160)
photo from the collection of Tham Korner

SRT-129
Museum vessel "SRT-129" - Kaliningrad, September 10, 2010
photo (C) Denis (Shipspotting.com)

MRT-142
ex"MRT-142" - Finnish bay, 2005
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1317 - TKHS-300 type)
photo (C) Georgiy Karpenko

MRT-142
ex"MRT-142"
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1317 - TKHS-300 type)
photo (C) Georgiy Karpenko

MRT-142
ex"MRT-142" - 2006
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1317 - TKHS-300 type)
photo (C) Georgiy Karpenko

MRT-142
ex"MRT-142" - 2006
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1317 - TKHS-300 type)
photo (C) Georgiy Karpenko

MRT-142
Main Engine of ex"MRT-142"
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1317 - TKHS-300 type)
photo (C) Georgiy Karpenko

MRT-142
Engine room of ex"MRT-142"
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1317 - TKHS-300 type)
photo (C) Georgiy Karpenko

Ontario
"Ontario" - Sevastopol, November 2, 2017
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1318 - TKHS-300 type)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ontario
"Ontario" - Sevastopol, August 16, 2013
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1318 - TKHS-300 type)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ontario
"Ontario" - Sevastopol, December 30, 2011
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1318 - TKHS-300 type)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Angara
"Angara" - Sevastopol, May 20, 2007
("Roslauer SW", Roslau; Yard No:1304 - TKHS-300 type)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Snezhura
"Snezhura" - Sevastopol, February 28, 2010
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:192)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Snezhura
"Snezhura" - Sevastopol, May 17, 2009
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:192)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Alma
Target ship of Russian Black Sea Fleet
"Alma" - Sevastopol, Januray 13, 2014
("VEB Elbewerft", Boizenburg)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Alma
Target ship of Russian Black Sea Fleet
"Alma" - Sevastopol, Januray 13, 2014
("VEB Elbewerft", Boizenburg)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Alma
Refrigerated cargo vessel of Russian Black Sea Fleet
"Alma" - Sevastopol, April 30, 2007
("VEB Elbewerft", Boizenburg)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ruza
"Ruza" - Sevastopol, November 2, 2017
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:1219)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ruza
"Ruza" - Sevastopol, December 17, 2015
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:1219)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ruza
"Ruza" - Sevastopol, February 24, 2013
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:1219)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ruza
"Ruza" - Sevastopol, April 3, 2011
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:1219)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ruza
"Ruza" - Sevastopol, April 3, 2011
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:1219)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ruza
"Ruza" - Sevastopol, July 16, 2008
("VEB Elbewerft", Boizenburg; Yard No:1219)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Mariya
"Mariya" ex"Uzvara" - Sevastopol, August 22, 2014
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4471)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Mariya
"Mariya" ex"Uzvara" - Sevastopol, February 28, 2010
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4471)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Mariya
"Mariya" ex"Uzvara" - Sevastopol, April 29, 2009
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4471)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Mariya
"Mariya" ex"Uzvara" - Sevastopol, April 29, 2009
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4471)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Romantik
Training vessel
"Romantik" ex"GS-36" ex"LOTS-36" ex"SRT-4415" - Sevastopol, April 10, 2012
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4415)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Romantik
Training vessel
"Romantik" ex"GS-36" ex"LOTS-36" ex"SRT-4415" - Sevastopol, March 17, 2012
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4415)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Romantik
Training vessel
"Romantik" ex"GS-36" ex"LOTS-36" ex"SRT-4415" - Sevastopol, March 17, 2012
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4415)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Romantik
Training vessel
"Romantik" ex"GS-36" ex"LOTS-36" ex"SRT-4415" - Sevastopol, March 23, 2009
("VEB Volkswerft", Stralsund; Yard No:4415)
photo (C) Lutsenko Valeriy

Soviet Navy
Probably before she belonged to Soviet Navy - Sevastopol (Inkerman scrapyard), May 5, 2007
photo (C) Lutsenko Valeriy

drawing


free counters